प्रारुप अधीसुचना- तलाठी सजा पुर्नरचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना 2017

व्दितीय शुध्दीपत्रक- सेतू निविदा

शुध्दीपत्रक- सेतू निविदा

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती

सेतू निविदा

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत-उल्हासनगर महापालिका

दिनांक 01.01.2017 रोजीची तलाठी प्रारुप जेष्ठता यादी

लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या नियतकालिक बदल्या सन - 2017

अनाधिकत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स बाबत जनहित याचिका 155/2011

प्रादेशिक योजना, ठाणे-पालघर-रायगड

पाणथळ तक्रार निवारण बाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळ तक्रार निवारणबाबत

ध्वनी प्रदुषण तक्रारीबाबत

अनाधिकृत मंडपांवर केलेली कारवाई

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2016-17

Map Showing Prioritization for Artificial Recharge 2015-16

शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश

वित्तीय मालमत्तेचे संपादन पुनर्रचना आणि तारण हक्काची अंमलबजावणी अन्वये ताबा मिळणेबाबत

मागासवर्गीय महामंडळाची व्यवसाय कर्ज वाटप यादी

महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण व विरुपीकरण (प्रतिबंध) कायदा 1995  

महिला व बालविकास विभाग